Všeobecné obchodné, dodacie a záručné podmienky obchodnej spoločnosti

DIAGO SF s.r.o. , 977 01 Brezno , Železničná č.7 , IČO : 36 037 443
/ ďalej len VOP /

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Na všetky obchodné vzťahy sa vzťahujú tieto VOP ako dohodnuté. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej obchodnej zmluvy, kde predávajúci je spoločnosť Diago SF s.r.o. a kupujúci akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne písomnou formou nedohodnú inak. 1.2. Ustanovenie týchto VOP sa primerane vzťahujú aj na dodávky služieb, prác a výkonov vrátane montážnych prác. 1.3. Kupujúci uskutočnením objednávky zároveň súhlasí, že akceptuje tieto VOP . Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. UZAVIERANIE ZMLÚV

2.1. Zmluva je uzatvorená vtedy, ak sa dohodnú predávajúci a kupujúci na jej obsahu v časti predmet a cena . Kupujúci svojou objednávkou súhlasí s cenami objednaného tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho .
2.2. Za zmluvu sa považuje aj písomná / fax, e-mail / objednávka kupujúceho, potvrdená predávajúcim a písomný návrh zmeny zmluvných podmienok potvrdený predávajúcim . Zmluva vznikne tiež akceptáciou objednávky kupujúceho tak, že predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu .

3. PONUKA A OBJEDNÁVKA

3.1. Ponuky predávajúceho sú nezáväzné.
3.2. Ponuky uskutočnené predávajúcim pri propagácii tovaru alebo ponuky uskutočnené pre zoznámenie možných kupujúcich s výrobkami predávajúceho sú nezáväzné a predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky, prípadne neuskutočnenie obchodu. V záujme technického pokroku si predávajúci vyhradzuje právo technických zmien vo firemnej dokumentácii.
3.3. Údaje o hmotnosti, rozmeroch, kapacite, cene, výkone apod. uvedené v katalógoch, prospektoch, obežníkoch, inzerátoch, obrazových materiáloch a v cenníkoch sú záväzné iba vtedy, ak sa na ne výslovne odkazuje v potvrdení objednávky.
3.4. Objednávka kupujúceho je záväzná . V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru kupujúcim , je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s realizovaním tejto objednávky.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, cenou sa rozumie EX WORKS Brezno podľa INCOTERMS 2000, nezahrňuje DPH a je záväzná pre obe strany od dátumu potvrdenia objednávky do vydania tovaru s výhradou zmeny ceny v závislosti na kurzu EUR v deň vystavenia faktúry až do jej úplného zaplatenia.
4.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas, spolu s DPH, to
je v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre adresovanej kupujúcemu podľa fakturačných údajov
uvedených v objednávke , alebo v kúpnej zmluve .
4.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny s DPH vrátane
dopravného .
4.4. Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu v dohodnutej lehote , inak v lehote
splatnosti daňového dokladu – faktúry, vystavenej predávajúcim a odoslanej kupujúcemu.
4.5. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania , týmto nie sú dotknuté právne nároky
predávajúceho na zákonný úrok za omeškanie s plnením peňažného záväzku a na náhradu škody .
4.6. Kupujúci nie je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu z dôvodov akýchkoľvek
reklamácií tovaru, alebo z dôvodov iných pohľadávok voči predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený
bez súhlasu predávajúceho teda jednostranne započítať si s kúpnou cenou akékoľvek svoje pohľadávky
voči predávajúcemu .

5. VYHRADENIE PRÁVA VLASTNICTVA

5.1. Všetky dodávky zostávajú výhradným vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej
ceny vrátane dopravného a DPH. Do tejto doby nie je kupujúci oprávnený nakladať s tovarom . V
prípade, že sa takýto tovar stane súčasťou jeho dodávky tretej osobe, je povinný na túto skutočnosť
svojho odberateľa upozorniť.
5.2. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou hoci aj časti kúpnej ceny je kupujúci je povinný tovar vrátiť
resp. vydať predávajúcemu , ako vlastníkovi.

6. BALENIE

6.1. Ak nie je dohodnuté inak,
- rozumie sa uvedená cena vrátane obalu,
- tovar sa balí obvyklým spôsobom, tak aby sa zabránilo poškodeniu tovaru pri doprave na dohodnuté
miesto určenia za obvyklých transportných podmienok. Obaly sú vratné len pokiaľ to bude medzi
predávajúcim a kupujúcim dohodnuté.

7. PRECHOD NEBEZPEČIA ŠKODY NA TOVAR

7.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu
alebo okamihom, kedy sa dostane kupujúci do omeškania s prevzatím tovaru.
7.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje okamih prevzatia tovaru
kupujúcim na dohodnutom mieste . V prípade, že predávajúci je podľa dohody s kupujúcim povinný
odoslať tovar kupujúcemu, rozumie sa dodanie tovaru okamih odovzdania tovaru prvému dopravcovi.

8. DODACIA LEHOTA

8.1. Dodacia lehota dohodnutá v zmluve je závislá na včasnom a riadnom spolupôsobení kupujúceho
a jeho súčinnosti ohľadne všetkých technických, obchodných a finančných podmienok dohodnutých
s kupujúcim.
8.2. Dohodnutá lehota / čas / plnenia je zo strany predávajúceho dodržaná aj vtedy, pokiaľ umožní
kupujúcemu či dopravcovi nakládku tovaru zo skladu predávajúceho alebo iného dohodnutého miesta ,
najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Skladom predávajúceho sa rozumie miesto v ktorom má predávajúci uskladnený predávaný tovar a nemusí byť v sídle predávajúceho .
8.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj po dohodnutej lehote plnenia . V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru viac ako 10 dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci od zmluvy odstúpi, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady s tým spojené.
8.4. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote , prípadne odovzdať tovar dopravcovi, pokiaľ existuje dôvodná obava, že kúpna cena za tovar nebude riadne a včas kupujúcim uhradená alebo pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu . Pokiaľ predávajúci odmietne z týchto dôvodov dodať tovar kupujúcemu alebo dopravcovi, nie je v omeškaní s dodaním tovaru, a to až do uplynutia doby , pokiaľ na strane kupujúceho pominú dôvody pre zadržanie tovaru. 8.5. Čiastočné dodávky sú dovolené.

9. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, resp. podľa záručnej lehoty výroby daného výrobku. Záručná doba začne plynúť okamihom prechodu oprávnenia nakladať s tovarom na kupujúceho. Predávajúci počas doby záruky zaručuje takú technickú úroveň, kvalitu a funkčnú spoľahlivosť tovaru, ktorá vyhovuje platným právnym predpisom Slovenskej republiky. 9.2. Zjavné a zrejmé vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať pri prehliadke tovaru, ktorú je kupujúci povinný uskutočniť pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 dní od prevzatia dodávky . Ostatné vady ktoré vzniknú po dodaní tovaru kupujúcemu, je kupujúci oprávnený reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení .
9.3. Kupujúci je oprávnený v záručnej dobe reklamovať vady tovaru len pokiaľ preukáže, že tieto vady nevznikli v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo použitia tovaru a že neboli spôsobené inými okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za vady .
9.4. Reklamácia vád tovaru je uplatnená včas, pokiaľ je v písomnej forme s presnou špecifikáciou vady a uplatneného nároku z titulu zodpovednosti za vady oznámená predávajúcemu bez zbytočného odkladu po jej zistení počas záručnej lehoty.
9.5. Ako reklamační nárok, za predpokladu riadnej a včasnej reklamácie môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo opravu opraviteľných závad, prípadne výmenu tovaru pokiaľ je vada neopraviteľná .
9.6. Za diely tovaru, ktoré predávajúci nakúpil od subdodávateľov, nesie predávajúci zodpovednosť za vady len v rámci právnych nárokov, ktoré má on sám voči svojim subdodávateľom. Ak je tovar predávajúcim vyrobený podľa konštrukčných údajov, výkresov alebo modelov kupujúceho, nezodpovedá predávajúci za správnosť konštrukcie, funkčnosti apod., Predávajúci neposkytuje záruku na opravu, zmenu či prestavbu použitého tovaru alebo tovaru z výroby tretej osoby.
9.7. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví osôb, na majetku, ktorý nie je predmetom kúpnej zmluvy a nezodpovedá ani za ušlý zisk kupujúceho, pokiaľ z okolností jednotlivého prípadu nevyplýva, že k škode došlo v dôsledku hrubého porušenia povinností predávajúceho. Hrubým porušením sa pre tento účel rozumie situácia, kedy predávajúci ponechá bez povšimnutia závažné
následky jednania alebo zanedbania, ktoré by inak musel predpokladať alebo kedy vedome nedbá možných následkov svojho spôsobu jednania.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvy kupujúcim.
10.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní podstatnú povinnosť podľa dohodnutej zmluvy, a to i napriek písomnému upozorneniu na možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy a poskytnutí primeranej lehoty . Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kupujúci nemá, ak predávajúcemu neposkytol k plneniu zmluvy potrebnú súčinnosť .
10.3. Predávajúci alebo kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ nie sú schopní splniť svoje záväzky v dôsledku tzv. vyššej moci. Pre účely týchto VOP sa za vyššiu moc považujú hlavne prírodné katastrofy, spoločenské nepokoje a pod.

11. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU, POUŽITÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPORU
11.1. Príslušným súdom pre riešenie sporu medzi zmluvnými stranami je súd podľa Slovenského právneho poriadku .
11.2. Právne vzťahy ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Slovenským právom, najmä Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke www.diago.sk

v Brezne dňa 1.1.2018