Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkýmmiestam stroja, kde sa vyskytuje nežiadúce trenie a to v presne stanovenom množstve a čase. Základné rozdelenie centrálnych mazacích systémov podľa druhu maziva s ktorým pracujú -> CMS pre oleje ( oleje s viskozitou 10 - 2000 mm2/s ) | CMS pre tuky ( tuky tried podľa NLGI ). Predávame a servisujeme mazacie sytémy značiek:

Mazacia technika

Mazacie spojky

Umožňujú rýchlu výmenu mazacej spojky v prípade, kedy je treba jedným mazacím lisom alebo prístrojom premazávať mazané miesta opatrené rôznymi typmi mazacích hlavíc. Na mazacom nadstavci zostáva stále skľučovadlová mazacia spojka, na ktorú sa jednotlivé mazacie rýchlospojky napájajú. Napojenie alebo odpojenie rýchlospojky je otázkou sekúnd.

Mazacie hadice

Mazacie hadice sú neoddeliteľnou súčasťou mazacích lisov a ich napojením na mazaciu hlavicu sa doplňuje mazivo do strojov a zariadení. Hadice sú ponúkané v rôzných dĺžkach a prevedeniach vrátane mazacích spojok.

Mazacie hlavice

Ponúkame mazacie hlavice guľové H1, H2, H3, ploché M4, M1, M22, T1, T1 / B, lievikové D1, D2, D3, pologuľové K1, K2, K3 a bajonetové B1, so závitmi metrickým, rúrkovým BSP, NPT, BSF / WWF, BSW / WW a SAE / UNF, v materiálovom prevedení štandard-oceľ pozinkovaná, ušľachtilá oceľ V2A AISI 303, ušľachtilá oceľ V4A AISI 316, mosadz, na prianie sme schopní zabezpečiť aj ďalšie atypické prevedenie, stovky druhov bežne používaných mazacích hlavíc sú stále na sklade.

Ručné mazacie lisy

Punúkame ucelený sortiment mazacích lisov a prístrojov určených k individuálnemu mazaniu mazaných miest cez mazacie hlavice vrátane maziva.

Centrálne mazacie systémy

CMS pre plastické mazivá.

Nová generácia 1-8 bodovývh centrálnych mazacích systémov samostane pracujúcich, s vlastným zdrojom napájania.
 • Funkčnosť prístroja sa znázorňuje optickým signálom.
 • Presné nastavenie dávkovaných množstiiev tuku.
 • LED signalizácia potreby výmeny mazivovej komory - servisného balíka.
 • Použiteľné pri teplotách okolia - 20 až 60 oC.
 • Vhodné pre mazivá triedy NLGI 1 a 2.
 • Možnosť synchronizácie CMS s chodom stroja.

Progresívne CMS

Progresívne systémy slúžia na dopravu a dávkovanie oleja, alebo plastického maziva do triedy NLGI2 buď v prerušovanom cykle (stratové systémy) alebo v prípade olejov aj kontinuálne (obehové systémy). Čerpadlo dopravuje mazivo k progresívnym rozdeľovačom, a tie delia mazivo v presných dávkach k mazaným bodom. Mazivo je progresívnym rozdeľovačom delené postupne na dávky k jednotlivým mazaným bodom pomocou piestov. Každý piest môže dávkovať mazivo iba vtedy, keď predchádzajúca piest dokončil svoj zdvih. Veľkosť dávkovanie je daná priemerom piestu jeho zdvihom. Progresívne systémy je možné kontrolovať a riadiť jedným centrálnym signálom.

Jednopotrubné CMS

Jednopotrubné systémy sú navrhnuté na dávkovanie maziva do mazaných bodov v relatívne malom množstve v závislosti od ich spotreby. Čerpadlo dodáva hlavným vedením mazivo zo zásobníka k piestovým dávkovačom. Tie dávkujú mazivo a následne ho dopravujú vedľajším vedením do mazaných bodov. Systémy pracujú prerušovane teda v mazacích cykloch.
Riadenie automatického systému môže byť časovo závislé, alebo môže byť odvodené od pracovného cyklu stroja. Veľkosť dávkovania je možné zvoliť pre každý mazací bod v rozsahu od 0,01 do 1,5 cm3 na jeden mazací cyklus (zdvih dávkovača).

Dvojpotrubné CMS

Dvojpotrubné systémy sú určené predovšetkým pre mazanie rozsiahlych strojov a zariadení s veľkým počtom mazacích bodov vo väčších vzdialenostiach a v náročných prevádzkových podmienkach, napr. pre koksárne, oceliarne (linky kontiliatie, linky pre valcovanie za tepla a za studena, dokončovacie linky), povrchové hnedouhoľné bane, papierne, tepelné elektrárne, cementárne atď.

Špeciálne CMS

Špeciálne aplikácie vyžadujú individuálne navrhnuté mazacie systémy. Technické oddelenie je schopné navrhnúť alternatívne mazacie zariadenia navrhnuté presne na danú aplikáciu. Špeciálne mazacie plány, zálohovanie zmien, zasielanie chybových hlásení na mobil, snímanie polohy domazávaného bodu, a podobne sú bežnými požiadavkami, ktoré integrujeme do našich mazacích systémov.

Ostatné druhy mazacích systémov

Olejové obehové mazacie systémy

Čerpadlo dodáva kontinuálne olej k prvkom, ktorými je prietok delený do mazaných miest.
Olej môže byť rozdeľovaný škrtiacimi ventilmi so stabilizáciou, škrtiacimi ventilmi s prietokomerom, alebo progresívnymi rozdeľovačmi. Olej preteká mazaným miestom a vracia sa späť do nádrže.

Aplikácia
Lisy, papierenské stroje, tlačiarenské stroje a ďalšie zariadenia u ktorých je vyžadované mazanie a chladenie veľkým množstvom oleja

Stratové olejové mazacie systémy

Obehové olejové mazacie systémy slúžia na zabezpečenie cirkulácie presne stanoveného množstva oleja premazanie ložísk zariadení. Chod systému je kontrolovaný a riadený programovateľnou riadiacou jednotkou. Výhodou obehového systému je okrem mazania ložísk aj ich vynikajúce chladenie odvodom tepla cirkuláciou oleja. V mnohých prípadoch obsahuje takýto mazací systém aj prídavný chladiaci obvod.

Mikromazacie systémy - olej / vzduch

Tieto mazacie systémy sú určené pre kovoobrábacie a tvárniace stroje, v ktorých sa používajú chladiace kvapaliny a mazivá. Tieto mazacie systémy sa dajú používať s prírodnými mazivami pre nahradenie konvenčných chladiacich kvapalín a mazív rozpustených vo vode. Pre splnenie tejto funkcie stačí malé množstvo oleja, ktoré sa počas procesu obrábania spotrebuje, takže nie je potrebné sa báť škodlivej olejovej hmly a likvidácie nebezpečných odpadov.

Typické príklady použitia mikromazania:
 • rezanie pásovou pílou
 • rezanie kotúčovou pílou
 • frézovanie
 • vŕtanie
 • razenie
Výhody:
 • regulácia množstva mazacej látky v presných dávkach od 2 mm3 do 41 mm3
 • 100 % pneumatické ovládanie množstva dodávaného čerpadlom
 • mazanie je dopravované vzduchom so špičkovou presnosťou
 • všetky čerpadlá a trysky pracujú nezávisle na použitom mazive
 • inštalácia systému vyžaduje len minimálne alebo žiadne úpravy a modifikácie na mazanom zariadení.

Katalógy mazanie GRACO

Katalógy mazanie SNR

Aplikačné listy mazanie.