Vibro - termo - tribo - diagnostická analýza a energetické audity.

Každé zariadenie vibruje. Každá vibrácia je špecifická pre stroj, a táto vibrácia sa mení od zmeny podmienok pod, ktorými pracuje stroj. Hluk, ktorý stoj vydáva je len čiastočnou informáciou o stave stroja. Vibračná analýza Vám pomôže detekovať širokú škálu poruchových stavov stroja. Zvýšenie vibrácie môžu indikovať normálne opotrebenie komponentov, alebo môžu indikovať pôvod problému, a môžu signalizovať potrebu pre nevyhnutný údržbársky zásah.Pochopenie vzniku vibrácií a ich priebeh, je kľúčovou informáciou pre nasledujúce kroky pri riešení problému.
Pri prevádzke strojov je vždy prítomná tepelná energia. Vzniká pri trení pohybe častí navzájom, elektrickým odporom, pri obrábaní materiálu, výrobe a pod., čoho následkom sú energetické straty.

Kedy je vibrácia problémom?

VIBRODIAGNOSTIKA je bez demontážna metóda diagnostiky rotačných strojových zariadení, ktorá predstavuje sú- bor metód na získanie informácie o vibráciách. Pomocou vibrodiagnostiky dokážeme pomerne presne určiť príčinu a miesto poruchy. Vibrácie sú spojené s dynamickým stavom zariadenia, technickým stavom, vôľami v ložiskách, stavom ložísk, súosovosťou, nevyvážením rotorových častí, opotrebovaním, uvoľnením a pod.

Vibrácia v strojoch môže byť charakteristická alebo dôvodom poruchy. Zvýšené vibrácie by nemali byť prejavom v elektrických motoroch, čerpadlách, kompresoroch, ventilátoroch a vzduchotechnike. V týchto zariadeniach je hladký chod všeobecne považovaný za lepší, a zariadenia fungujúce pri minimálnych vibráciach sú ideálne.

Čo spôsobuje vibrácia?

 • Zvýšenú energetickú spotrebu.
 • Zvýšené náklady na opravu a výmenu komponentov.
 • Zvýšené negatívne prejavy zariadenia na pracovné prostredie (hluk, vibrácie, teplo).
 • Zvýšená teplota komponentov kvôli poruche.
 • Znížená životnosť ložisiek a komponentov.
 • Nečakané poruchy a prestoje (znížená produktivita)

Benefity vibračnej analýzy?

 • Komplexný prehľad o stave zariadenia.
 • Možnosť predpokladať životnosti komponentov a tým možné plánovanie odstávky, opravy.
 • Presné zadefinovanie problému, pôvodu poruchy.
 • Znížené vibrácie – vyššia životnosť, zvýšená produktivita, zvýšená kvalita produktov.
 • Eliminácia prestojov.
 • Eliminácia zdroja vibrácie – bezpečné a kvalitné pracovné prostredie.
 • Znížené náklady na mazanie (znížená vibrácia – znížená teplota s opotrebenia – nižšia potreba mazania).
 • Environmentálny a ekonomický aspekt prediktívnej údržby.

Prečo termografia, ako služba pre Vás?

Termodiagnostika dokáže presne, jasne a viditeľne ukázať mechanické chyby, ktoré sa prejavujú zvýšenou teplotou. Bezkontaktné meranie teploty sa využíva: v priemysle, elektrotechnike, stavebníctve, medicíne, v potravinárskom priemysle, v armáde atď. Ponúkame Vám služby termodiagnostiky pomocou profesionálnej termokamery, ktorou môžete kontrolovať:

 • Prehrievanie ložísk
 • Remene
 • Dopravníkové pásy
 • Teploty spracovávaného materiálu
 • Spojovacie prvky (svorky, spojky,...) na elektrických vedeniach prakticky všetkých napäťových systémoch
 • Priechodky a plášte vrátane chladičov výkonových transformátorov
 • Kontrola vypínačov, spínačov.


A4400 VA4 Pro II

Najvýkonnejší 4-kanálový analyzátor

Prístroj A4400 - VA4 Pro II je špičkovým prístrojom pre merania v oblasti vibračnej diagnostiky strojov. Prístroj obsahuje základné moduly analyzátorov, datakolektorov a rekordérov meraných signálov. Okrem toho je prístroj vybavený modulmi pre prevádzkové vyvažovanie strojov, meranie rozbehov a dobehov, ultrazvuku, akustické merania, rázové testy, kontrolu mazania, odposluch vibračného signálu a aj modulom provádzkových tvarov kmitov.
Prístroj je taktiež vybavený unikátnym expertným systémom, vyvinutým firmou Adash, pre automatickú detekciu porúch strojov. Prístroj A4400 - VA4 Pro II je určený najmä pre pracovníkov zaoberajúcich sa diagnostikou strojov, vyvažovaním a pre servisnú a inšpekčnú činnosť.

Energetické audity

Test chladiacich kanálov je dôležitý v elektrických strojoch chladených kvapalinou. Vyvarujeme sa nebezpečenstva vzduchu zachyteného vnútri chladiaceho systému alebo k tvorbe fistuly, ktorá sa týmto typom auditu zachytí včas a zabráni sa poškodeniu.


Energetické audity uloženia ložísk.

Termovízne testy určujú prehriatia ložiska pri upevnení v elektromotoroch a zabráni sa poškodeniu:

Dôvodom môže byť:

 • mazivá sa nezhodujú
 • príliš nízka alebo príliš vysoká hladina mazivá
 • príliš tesné uloženie ložiska
 • nerovný povrch podpory
 • vyčerpania tesnenia
 • nevyváženosť rotora
 • vibrácie a hriadeľové prúdy

Energetické audity prúdenia vzduchu.

Tento typ auditu slúži na posúdenie prietoku vzduchu cez jednotlivé distribučné elementy a hľadanie prípadných skratov v prúdení vzduchu.
Bez problémov tak vieme znížiť energetickú nestabilitu systému a predísť poškodeniu elementov.

Tribodiagnostika

TRIBOTECHNICKÁ DIAGNOSTIKA je metóda technickej diagnostiky bez demontáže, ktorá využíva mazivo ako médium na získanie informácií o zmenách v trecích uzloch. Výsledkom meraní sú informácie o stave cudzích látok v mazive. Pri tribodiagnostike sledujeme priebeh starnutia oleja v prevádzke a posudzujeme veľkosť zmeny intenzity a stupňa degradácie oleja na zmenu úžitkových vlastností a tým aj schopnosť oleja zabezpečiť bezporuchovú prevádzku.
Laboratórium na vyhodnotenie čistoty olejov.

Rozbor Vášho oleja za úcelom zistenia triedy jeho cistoty podľa noriem ISO 4406, NAS 1638 alebo GOST 17216.

Okrem analýzy triedy čistoty poskytujeme analýzy :
• kinematickej viskozity ISO 3104,
• obsah vody v oleji STN EN 60814,
• nízkofenolický antioxidant IEC 60666

Laboratórne zostavy a protokoly.

Laboratórna zostava : analýza vzoriek znečistených olejov:

Laboratórna zostava : príprava vzorky na analýzu:

Laboratórne protokoly : vyhodnotenie vzorky:

Laboratórne protokoly : analýza triedy čistoty: