SMART DIAGNOSTICS IN RAIL TRANSPORTATION - 313012T075

Prieskum trhu 20.06.2019

Verejné obstarávanie súťaž - 3.5.2019

Verejné obstarávanie súťaž

2.5 Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie požadovanej hodnoty zákazky pre kód výzvy OPVal-MH/DP/2017/1.2.2- 11.

Verejné obstarávanie súťaž 27.05.2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre potreby prieskumu trhu na stanovenie PHZ pre projekt ( indikatívna ponuka). Zabezpečovanie výkonu týkajúceho sa certifikácie systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 a systému energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011 pre potreby projektu NFP310040W932 – Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti DIAGO SF, s.r.o., Výzva: KÓD OPKZP-PO4-SC421-2018-46.