Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DIAGO SF, s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predzmluvné vzťahy a zmluvné záväzkové vzťahy vo veciach dodávok tovaru a služieb (ďalej iba Zmluva), ktoré vzniknú medzi spoločnosťou DIAGO SF, s. r. o. ako predávajúcim alebo výrobcom (ďalej iba Predávajúci) a Kupujúcim. Zmluvné strany môžu zmeniť, vylúčiť či doplniť ustanovenia týchto všeobecných podmienok iba písomnou dohodou zmluvných strán.

1.2. Odlišné dojednania zmluvných strán v zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

1.3. Použitie VOP Kupujúceho sa vylučuje.

1.4. Tieto VOP vychádzajú zo zásad poctivého obchodného styku, zásady rovnosti zmluvných strán a zásady, že zmluvy majú byť zmluvnými stranami dodržiavané, kde kupujúci uskutočnením objednávky súhlasí, že tieto VOP akceptuje a že sú pre neho záväzné.

2. VZNIK ZMLUVY

2.1. Predávajúci na základe dopytu Kupujúceho pripraví Kupujúcemu ponuku, písomný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Platnosť ponuky trvá, pokiaľ nie je dohodnuté inak, 7 dní.

2.2. Zmluva je platne uzatvorená vtedy, ak Kupujúci ponuku Predávajúceho v uvedenej lehote akceptuje vo forme písomnej Objednávky. Písomnú Objednávku (obsahujúcu dopyt Kupujúceho, cenové a platobné podmienky Predávajúceho vyplývajúce z ponuky) vypracuje Kupujúci, a zašle Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou. Predávajúci akceptuje písomnú Objednávku vystavením Potvrdenia objednávky a zaslaním Potvrdenia objednávky prostredníctvom e-mailu Kupujúcemu.

2.3. Akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia či iné zmeny, obsiahnuté v Objednávke oproti ponuke, sa považujú za odmietnutie návrhu na uzatvorenie zmluvy a zároveň za nový návrh. Zmluva je potom uzatvorená potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho. Zmluva vznikne tiež akceptáciou objednávky Kupujúceho tak, že Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu.

2.4. Ak nie je dohodnuté inak, bude Kupujúcemu Predmet plnenia dodaný podľa dodacej parity EXW INCOTERMS 2010.

2.5 Ponuky predávajúceho sú nezáväzné a predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky, prípadne neuskutočnenie obchodu.

2.6 Údaje o hmotnosti, rozmeroch, kapacite, cene, výkone a pod. uvedené v katalógoch, prospektoch, obežníkoch, inzerátoch, obrazových materiáloch a v cenníkoch sú záväzné iba vtedy, ak sa na ne výslovne odkazuje v potvrdení objednávky.

2.7 Objednávka Kupujúceho je záväzná. V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru Kupujúcim, je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s realizovaním tejto objednávky.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kúpna cena za Predmet plnenia je dohodnutá v Zmluve, a nezahŕňa dopravné na miesto určenia, DPH v zákonnej výške, náklady na sprevádzkovanie Predmetu plnenia a zaškolenia obsluhy, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nutné náklady spojené s dovozom a dodávkou Predmetu plnenia vrátane cla pri importe zo zahraničia mimo Európsku úniu, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.

3.2. Ďalšie služby alebo platby, ktoré nie sú zahrnuté v cene Predmetu plnenia, musia byť dohodnuté medzi zmluvnými stranami nad rámec uzatvorenej zmluvy.

3.3. Kupujúci sa zaväzuje vykonať úhradu kúpnej ceny na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú Predávajúci vystaví do 15 dní odo dňa dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň prevzatia dodávky Kupujúcim, ktorým sa rozumie deň prechodu nebezpečia škody na Kupujúceho podľa dohodnutej dodacej parity uvedenej v Zmluve.

3.4. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak nie je dohodnuté inak a k jej úhrade dôjde pripísaním príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Termín splatnosti faktúry nie je Kupujúci oprávnený jednostranne meniť. V prípade dohody o platbe vopred je kúpna cena splatná pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry, vystavenej Predávajúcim po doručení objednávky za tovar, splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej faktúry vzniká Predávajúcemu právo na pozastavenie ďalších dohodnutých dodávok a to až do doby úhrady všetkých dlžných platieb a právo požadovať zálohu na platby za ďalšie dodávky vopred, bez toho aby sa sám ocitol v omeškaní so splnením svojich záväzkov.

3.6. Predávajúci je oprávnený žiadať všetky svoje splatné pohľadávky od Kupujúceho bez obmedzenia a taktiež je oprávnený bez obmedzenia postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Predávajúcemu na tretiu osobu.

3.7 Kupujúci nie je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu z dôvodov akýchkoľvek reklamácií tovaru alebo služieb, alebo iných pohľadávok voči Predávajúcemu pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky.

4. BALENIE

4.1 Ak nie je dohodnuté inak,

- rozumie sa uvedená cena vrátane obalu,

- tovar sa balí obvyklým spôsobom, tak aby sa zabránilo poškodeniu tovaru pri doprave na dohodnuté miesto určenia za obvyklých transportných podmienok. Obaly sú vratné len pokiaľ to bude medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté.

5. MIESTO A ČAS DODANIA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

5.1. Miestom dodania Predmetu plnenia je sklad Predávajúceho v Brezne, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim v sklade Predávajúceho, alebo okamihom, kedy sa dostane Kupujúci do omeškania s prevzatím tovaru; v prípade odoslania Predmetu plnenia Kupujúcemu potom okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho.

5.2. Kupujúci sa zaväzuje na základe Zmluvy Predmet plnenia prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci je povinný vykonať riadne prevzatie a prehliadku Predmetu plnenia neodkladne po tom, čo je mu umožnené s Predmetom plnenia nakladať.

5.3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe Zmluvy dodá Kupujúcemu Predmet plnenia včas, na dohodnutom mieste dodania a v dohodnutom množstve a kvalite a ďalej, že na Kupujúceho prevedie vlastnícke právo k Predmetu plnenia podľa podmienok uvedených v týchto VOP. Dodacia lehota dohodnutá v zmluve je závislá na včasnom a riadnom spolupôsobení Kupujúceho a jeho súčinnosti ohľadom všetkých technických, obchodných a finančných podmienok dohodnutých s Kupujúcim .

5.4. Termín dodania Predmetu plnenia je možné zmeniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, Kupujúci nie je oprávnený tento jednostranne meniť a je naopak povinný poskytnúť Predávajúcemu plnú súčinnosť potrebnú k riadnemu dodaniu Predmetu plnenia. Dohodnutá dodacia lehota je zo strany Predávajúceho dodržaná aj vtedy, pokiaľ umožní Kupujúcemu či dopravcovi náklad tovaru zo skladu predávajúceho alebo iného dohodnutého miesta, najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Skladom Predávajúceho sa rozumie miesto v ktorom má predávajúci uskladnený predávaný tovar a nemusí to byť v sídle Predávajúceho. Kupujúci je povinný prevziať tovar aj po dohodnutej dodacej lehote. V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru viac ako 10 dní, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ Predávajúci od zmluvy odstúpi, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady s tým spojené.

5.5. Dodacia lehota začína plynúť až po splnení povinností Kupujúceho, napr. po obdržaní kompletného technického upresnenia od Kupujúceho, po prijatí dokladov o schválení pre výrobu od Kupujúceho, prípadne po prijatí dohodnutých zálohových platieb. Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote, prípadne odovzdať tovar dopravcovi, pokiaľ existuje dôvodná obava, že kúpna cena za tovar nebude riadne a včas Kupujúcim uhradená, alebo pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou akýchkoľvek pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu. Pokiaľ Predávajúci odmietne z týchto dôvodov dodať tovar Kupujúcemu alebo dopravcovi, nie je v omeškaní s dodaním tovaru, a to až do uplynutia doby, pokiaľ na strane Kupujúceho pominú vyššie uvedené dôvody.

5.6. Predávajúci je oprávnený na čiastočné dodávky Predmetu plnenia. Kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie v zmysle Zmluvy.

5.7. Dodacia lehota sa predĺži v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností (vyššia moc), ako napr. živelné pohromy, odstávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.

6. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1. Predmet plnenia zostáva až do doby jeho úplného zaplatenia (vrátane dopravného a DPH) vo vlastníctve Predávajúceho.

6.2. Kupujúci nie je oprávnený do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k Predmetu plnenia s týmto nakladať a tento Predmet previesť na tretiu osobu. V prípade, že sa takýto tovar má stať súčasťou dodávky Kupujúceho tretej osobe, je Kupujúci povinný Predávajúceho na túto skutočnosť upozorniť.

6.3 Pri omeškaní Kupujúceho s úhradou hoci aj časti kúpnej ceny je Kupujúci povinný tovar vrátiť resp. vydať Predávajúcemu, ako vlastníkovi.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu plnenia, pokiaľ nie je v ponuke Predávajúceho, alebo v Zmluve výslovne uvedená. Týmto nie je vylúčená zákonná zodpovednosť za vady Predmetu plnenia.

7.2. Kupujúci má povinnosť Predmet plnenia neodkladne po prevzatí skontrolovať, či nemá vady, či nedošlo počas prepravy k poškodeniu obalu a podobne. Zistené vady oznámi Predávajúcemu čo najskôr, tzn. najneskôr do 3 dní od prevzatia Predmetu plnenia, a to písomne, s presným popisom vád (prípadne fotodokumentáciou) a to ešte pred tým, než Predmet plnenia použije či namontuje do ďalšieho zariadenia. Povinnosť neodkladne reklamovať platí tiež pri neskoršom odhalení skrytých vád.

7.3. Pokiaľ Kupujúci poruší povinnosť oznámiť vady riadne a včas, má Predávajúci vždy zákonné právo vzniesť námietku oneskorenej reklamácie, tohto práva sa Predávajúci nemôže vzdať.

7.4. Reklamácia podľa bodu 6.1 musí obsahovať najmä špecifikáciu Predmetu plnenia, číslo dodacieho listu, číslo faktúry, dátum dodania, dátum zistenia vady, opis prostredia, v ktorom bol Predmet plnenia užívaný, a popis druhu a rozsahu vady.

7.5. Pokiaľ sa objavia vady na Predmete plnenia, je Kupujúci povinný Predávajúcemu umožniť na mieste posúdenie vady a v prípade sporu o existencii či príčine vady tiež umožniť vypracovanie nezávislého znaleckého posudku. Pokiaľ sa preukáže, že reklamácia bola neoprávnená, je Kupujúci povinný náklady na vypracovanie znaleckého posudku v plnom rozsahu uhradiť Predávajúcemu.

7.6. Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu plnenia, ktoré vznikli:

a) jeho nesprávnym použitím, použitím v podmienkach, pre ktoré nebol Predmet plnenia navrhnutý, alebo použitím za iným účelom, ako bol uvedený v Zmluve,

b) nedodržaním pokynov uvedených v návodoch na obsluhu a údržbu,

c) bežným a nadmerným opotrebením,

d) chybnou montážou Kupujúcim, alebo treťou osobou, neodbornou manipuláciou či skladovaním, hrubým zaobchádzaním

e) použitím nevhodných materiálov a v nevhodnom prostredí,

f) zmenou Predmetu plnenia, ktorú Predávajúci neschválil, ako aj zabudovaním cudzích súčiastok

g) chybou projektu Kupujúceho či chybou stavebnej pripravenosti a chybným zadaním Kupujúceho,

h) zanedbaním odstránenia predchádzajúcich vád a škôd Kupujúcim, či vady spôsobené zásahom tretej osoby, neodbornou opravou alebo opravou, ktorú vykonali osoby bez odborného zaškolenia.

7.7. Predávajúci sa zaväzuje, že po oznámení reklamácie zo strany Kupujúceho do 3 pracovných dní písomne potvrdí prijatie reklamácie a dohodne zároveň spôsob a termíny vyriešenia práv Kupujúceho z titulu zodpovednosti za vady alebo zo záruky, ak bola Kupujúcemu písomne poskytnutá.

7.8. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, je Predávajúci oprávnený navrhnúť spôsob vyriešenia reklamácie - dodanie náhradného Predmetu plnenia, bezplatné odstránenie chyby či zľavu z ceny Predmetu plnenia. Oprávnená reklamácia bude vybavená Predávajúcim v primeranej lehote.

7.9. Kupujúci nie je bez písomného súhlasu Predávajúceho oprávnený odstrániť vadu Predmetu plnenia sám alebo na vlastné náklady. Pri porušení tohto záväzku stráca Kupujúci práva zo zodpovednosti za vady a prípadne zo záruky, ak bola medzi stranami vopred dojednaná.

7.10. Práva a povinnosti z titulu zodpovednosti za vady, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.11. V prípade, že je Kupujúci fyzickou osobou nepodnikateľom sa nároky podľa tohto článku riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

8. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

8.1. Pri omeškaní Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny Predmetu plnenia podľa faktúry (aj zálohovej), je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Právo na zaplatenie zákonného úroku z omeškania a náhradu škody tým nie je dotknuté.

8.2. Výška súčtu celkovej náhrady škody vrátane ušlého zisku spôsobenej Predávajúcim Kupujúcemu porušením Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov (vrátane škôd spôsobených neskorým dodaním či vadným plnením) a zmluvných pokút sa obmedzuje na čiastku najviac vo výške hodnoty kúpnej ceny Predmetu plnenia podľa Zmluvy.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Od Zmluvy je možné odstúpiť iba v prípadoch, stanovených zákonom alebo dohodnutých v zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie doručené druhej Zmluvnej strane.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje:

a) ak Zmluvná strana opakovane, aspoň trikrát, nesplní svoje záväzky plynúce zo Zmluvy a chybný stav nenapraví ani po písomnej výzve,

b) ak u Kupujúceho, ktorý je platca DPH, nastal dôvod na zrušenie jeho registrácie pre DPH. V takomto prípade má Predávajúci právo na odstúpenie od zmluvy.

c) Omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o dobu dlhšiu než 10 dní

9.3 Odstúpením od zmluvy nie sú nijako dotknuté: právo na náhradu škody, právo na zaplatenie zmluvných pokút alebo dojednania, ktoré majú vzhľadom na ich povahu zaväzovať strany aj po odstúpení od zmluvy.

9.4 Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pokiaľ nie je schopný splniť svoje záväzky v dôsledku tzv. vyššej moci. Pre účely týchto VOP sa za vyššiu moc považujú hlavne prírodné katastrofy, spoločenské nepokoje, pandemická situácia a pod..

10. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

10.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že informácie, údaje a skutočnosti, ktorými sa pri dojednávaní a plnení Zmluvy zoznámili, sú dôverné v zmysle ustanovení § 271 ObZ a podľa charakteru môžu byť taktiež predmetom obchodného tajomstva niektorej zo Zmluvných strán podľa ustanovenia § 17 a nasl. ObZ, a majú preto zostať utajené. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom poskytnú a nie sú verejne známe. Tieto informácie sú obchodným tajomstvom. Pokiaľ by Kupujúcim boli tieto dôverné informácie zneužité alebo prezradené, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu vzniknutú škodu.

10.2. Na návrhy aplikácií, plánov, výkresov a iných podkladov, ktoré Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas uzatvárania či plnenia Zmluvy, si vyhradzuje Predávajúci majetkové a autorské práva. Tieto dokumenty môžu byť poskytnuté tretím osobám alebo použité pre iné účely iba s písomným súhlasom Predávajúceho. Na žiadosť Predávajúceho musia byť podklady okamžite vrátené.

10.3. Pri predmete plnenia, ktorý vyrobí Predávajúci podľa výkresov, vzoriek alebo iných podkladov, ktoré Kupujúci predložil, preberá Kupujúci riziká za porušovanie autorských práv tretích osôb.

10.4. Porušenie povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku možno považovať za podstatné porušenie Zmluvy a druhá zmluvná strana má právo od Zmluvy okamžite odstúpiť. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania Zmluvy.

11. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A ROZHODNÉ PRÁVO

11.1. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú prednostne riešiť zmierlivou cestou.

11.2. Pokiaľ sa však akýkoľvek spor nepodarí vyriešiť zmierlivou cestou a nebude dohodnuté inak, zaväzujú sa Zmluvné strany predložiť spor ku konečnému rozhodnutiu vecne a miestne príslušnému súdu SR.

11.3. Konanie na rozhodcovskom súde sa výslovne vylučuje.

11.4. Zmluvné vzťahy medzi stranami sa riadia slovenským právom, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12. OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne rešpektovať svoje oprávnené záujmy, súvisiace s plnením Zmluvy a že si budú poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, ktorá sa po nich dá spravodlivo požadovať k tomu, aby bol dosiahnutý účel Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že sa budú vzájomne informovať o všetkých dôležitých veciach, ktoré by mohli mať potencionálny vplyv na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy; Zmluvné strany si budú oznamovať zmeny týkajúce sa ich právnych skutočností (napr. uskutočnenie zmeny) a ďalej prechod záväzkov na právneho zástupcu alebo na tretiu osobu.

12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú konať podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržovať platné právne predpisy.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva môže byť menená iba písomne.

12.2. Za písomnú formu bude na tento účel považovaná aj výmena e-mailových či iných elektronických správ, prípadne faxu.

12.3. Akékoľvek písomnosti budú doručované Predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v Zmluve a Kupujúcemu na adresu uvedenú v písomnej Objednávke (ak druhej zmluvnej strane nebude písomne oznámená iná adresa). V prípade ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať zásielku alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, deň odmietnutia alebo posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky.

12.4. Predávajúci si vyhradzuje tieto VOP jednostranne meniť a o tejto zmene Kupujúceho informovať prostredníctvom svojich webových stránok.

12.5. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neúčinným alebo neplatným, namiesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje a ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

12.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.8.2021 a v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie všeobecné obchodné podmienky.